FAQ - INNE PROCEDURY

 Sprawdź, najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów: 

Czy jest możliwość dopisania drugiej osoby do umowy?
Tak, jest taka możliwość. Istnieje możliwość wysłania do Państwa dokumentu cesji pocztą, po wcześniejszym kontakcie z infolinią w celu podania danych Abonenta, który ma być dopisany do umowy. Formalności z tym związanych można również dopełnić w głównej siedzibie firmy oraz punktach obsługi abonenta.
Jak rozwiązać umowę?
Rozwiązanie umowy należy przesłać e-mailowo na adres: info@serv-net.pl lub listownie na adres: Servcom Sp. z o.o. ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno. Okres wypowiedzenia umowy to 30 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca.
Czy wraz z końcem promocji, wygasa umowa o świadczenie usług?
Nie. Umowa zostaje rozwiązana dopiero na pisemny wniosek Abonenta.

 

Czy mogę przepisać umowę na inną osobę?
Tak, jest taka możliwość. Istnieje możliwość wysłania do Państwa dokumentu cesji pocztą, po wcześniejszym kontakcie z infolinią w celu podania danych nowego Abonenta. Formalności z tym związanych można również dopełnić w głównej siedzibie firmy oraz punktach obsługi abonenta.
 
W jakim czasie należy rozliczyć się ze sprzętu po zakończeniu umowy?
Wszelkie informacje zawarte są w potwierdzeniu rozwiązania umowy. Standardowo Abonent jest zobligowany do zwrotu sprzętu w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy.
 
Jak mogę złożyć reklamację?
Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana bądź miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
W jakim czasie rozpatrywane są reklamacje?
W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dostawca usług w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie, chyba że w tym czasie udzieli odpowiedzi na tę reklamację. Biuro Obsługi Abonenta OPERATORA rozpatrujące reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
Jaki czas mam na złożenie reklamacji?
Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
Czy mogę przenieść usługi na inny adres?
OPERATOR jest obowiązany, na zamówienie Abonenta dokonać zmiany miejsca zainstalowania urządzenia, pod warunkiem istnienia możliwości i warunków technicznych, w tym istnienia sieci kablowej OPERATORA, we wskazanym przez Abonenta miejscu.