FAQ - Rachunki i płatności

 Sprawdź, najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów: 

W jaki sposób naliczane są opłaty abonamentowe i jednorazowe na fakturach?
Opłaty abonamentowe za świadczone usługi telekomunikacyjne zgodnie z umową naliczane są z góry, miesięcznie. Natomiast opłaty za wykonane połączenia telefoniczne, opłaty aktywacyjne oraz opłaty za wykonane na rzecz Abonenta usługi dodatkowe naliczane są z dołu.
Do kiedy należy uregulować płatności?
Termin płatności jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
Co zrobić gdy nie otrzymuję faktur?
W przypadku nieotrzymania faktury VAT  wystawionej w danym miesiącu, Abonent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie OPERATORA w terminie do 6-go dnia każdego miesiąca.
Czy mogę skorzystać z faktury elektronicznej?
Tak. Każdy Abonent ma prawo do skorzystania z e-faktury podając adres e-mail, na który faktury będą wysyłane każdego miesiąca.
Co w przypadku gdy jest nadpłata na koncie?
Nadpłaty dokonane przez Abonenta rozliczane są w taki sposób, iż OPERATOR zalicza je w pierwszej kolejności na najdalej wymagalne wierzytelności. OPERATOR może zaliczyć również nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań Abonenta, jednakże w wysokości nie przekraczającej średnich należności Abonenta za jeden miesiąc, obliczonej na podstawie należności z trzech poprzedzających miesięcy.
Czy jest możliwość otrzymania duplikatu faktur?
Abonent ma prawo żądać wystawienia przez OPERATORA duplikatu faktury i ponosi wówczas związane z tym koszty zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych. Abonent nie ponosi kosztów wysłania mu przez OPERATORA faktury lub jej duplikatu w wersji elektronicznej. Abonent nie ponosi kosztów wysłania mu duplikatu faktury w wersji papierowej, jeśli nie otrzymał faktury VAT i powiadomił o tym OPERATORA w terminie do 6 dnia danego miesiąca.
Czy przy przedłużeniu umowy na kolejny okres numer konta ulega zmianie?
Nie, numer konta pozostaje bez zmian. Każdy Abonent ma indywidualny numer konta.
Czy na fakturze znajduje się numer klienta?
Tak, numer klienta znajduje się w prawym górnym rogu na każdej fakturze.
Czy należy uiścić opłatę za fakturę, podczas gdy jest rozpatrywana reklamacja?
Zgłoszenie zastrzeżeń, co do wysokości faktur bądź innych roszczeń reklamacyjnych nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury.
Czy można przesłać potwierdzenie wpłaty aby nastąpiło odblokowanie usług?
Tak, potwierdzenie wpłaty należy przysyłać na adres e-mail: info@serv-net.pl lub na nr fax 614156717.